Podporuje mojeID

» OBCHODNÍ PODMÍNKY
Obchodní podmínky

Fakturační údaje

Karel Turoň
Oldřichovice 164
739 61 Třinec
Ič:700 20 973
Dič:CZ7904164928

Obchodní podminky - klienti


Úvodní ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě http://www.postrikovac.cz blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (provozovatel) a kupujícího (zákazník).


Objednávka a uzavření kupní smlouvy

Veškeré objednávky podané prostřednictvím internetového obchodu http://www.postrikovac.cz jsou závazné. Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, jakož i reklamačním řádem, a že s nimi souhlasí.
Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva vzniká v okamžiku převzetí objednaného zboží kupujícím.
Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí.
Místem dodání zboží je doručovací adresa uvedená kupujícím v objednávkovém formuláři.
Vyplněním objednávkového formuláře internetového obchodu http://www.postrikovac.cz kupující dává prodávajícímu souhlas k shromažďování a archivování osobních údajů o kupujícím a o jeho nákupech. Tyto údaje budou použity pouze pro vyřízení obchodního případu a nebudou podstoupeny třetím osobam.


Reklamace

Případné reklamace budou vyřízeny v souladu s reklamačním řádem internetového obchodu http://www.postrikovac.cz a právním řádem platným v ČR.
Prodávající si vyhrazuje právo na změnu popisu položek, fotek a ostatních popisů zboží, z důvodu úprav položek samotného výrobce.
Zboží lze reklamovat u provozovatele dle podmínek reklamačního řádu.


Reklamační řád

Záruka se nevztahuje na škody způsobené: neodborným použitím zařízení, mechanickým poškozením nebo opotřebením nebo užíváním zboží mimo soulad s návodem k použití.

Místem uplatnění reklamace je adresa Karel Turoň, Konská 321, 739 61 Třinec, Česká republika.

V případě reklamace nás prosím kontaktujte na e-mail: info@postrikovace-gloria.cz nebo na tel.: (+420) 605 101 196

Jak uplatnit reklamaci


Při reklamaci je nutno předložit: kopii kupního dokladu (fakturu, elektronickou fakturu nebo nákupní doklad), popis závady, reklamované zboží , které musí být zabaleno v originálním obalu a nesmí být mechanicky poškozeno.

Doprava reklamovaného zboží


Reklamované zboží musí zákazník dopravit na místo uplatnění reklamace na vlastní náklady. Reklamované zboží neposílejte na dobírku! V případě oprávněné reklamace, prodávající dopraví opravené nebo vyměněné zboží zákazníkovi zpět, na vlastní náklady poštou.

Neoprávněná reklamace


Při neoprávněné reklamaci (nebude-li zjištěna oznámená závada nebo půjde-li o závadu nespadající do záruky) může prodávající požadovat úhradu vzniklých nákladů za testování, opravu, apod.Odstoupení od kupní smlouvy (vrácení zboží)

Kupující má právo podle odstavce 6 novely občanského zákoníku č.367/2000 odstoupit od smlouvy do 14ti dnů od převzetí zboží. Pokud se tak rozhodne, musí nepoškozené a nerozbalené zboží, bez známek užívání nebo opotřebování, v původním obalu, na své náklady poslat zpět v uvedené lhůtě (určující je datum odeslání) na adresu naší provozovny. Po obdržení vráceného zboží a jeho kontrole, vrátí prodávající nejpozději do 10-ti dnů zákazníkovi zpět odpovídající částku předem dohodnutým způsobem. Nezasílejte zpět své zboží na dobírku, nebude přijato. Kupující nemůže odstoupit podle odstavce 7 od kupní smlouvy:
nebude-li splněna některá z výše uvedených skutečností.
na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli dodavatele.Práva a povinnosti prodávajícího

Prodávající má povinnost vyřídit závaznou objednávku, odeslat objednané zboží a dodat na adresu (el. adresu) kupujícího nejpozději do 21 dnů od připsání kupní ceny na bankovní účet prodávajícího (kupní cena je stanovena dle podané objednávky). Při převzetí zboží, obdrží kupující ke zboží vždy daňový doklad. Veškeré osobní údaje poskytnuté při objednávce jsou důvěrné.
Prodávající má povinnost vymazat registrovaného zákazníka z databáze v případě, že o to zákazník písemně požádá.
Prodávající má právo odmítnout objednávku, pokud kupující opakovaně neplní svůj závazek odebrat zboží a zaplatit kupní cenu.
Prodávající má právo od kupní smlouvy (závazné objednávky) odstoupit, stane-li se plnění nemožným, nedohodne-li se s kupujícím na novém plnění. Prodávající má právo na změnu ceny u provedené objednávky, o čemž kupujícího ihned informuje a ten má možnost novou cenu přijmout nebo od objednávky odstoupit. V případě, že kupující zaplatil objednané zboží předem (bankovním převodem, poštovní poukázkou typu A apod.) a odstoupí-li od smlouvy z výše uvedeného důvodu, vrátí prodávající kupujícímu celou částku nejpozději do 3 dnů od doručení písemného odstoupení od smlouvy (odstoupení lze podat e-mailem).


Práva a povinnosti kupujícího

Kupující je povinen uvést správnou a úplnou poštovní adresu (elektronickou adresu), na kterou má být objednané zboží odesláno.
Kupující je povinen odebrat objednané zboží a zaplatit celkovou cenu. S celkovou cenou je zákazník srozuměn při vyplňování objednávky ještě před jejím závazným potvrzením.
Kupující má právo stornovat odeslanou objednávku nebo vrátit zboží do 14dnů od jeho doručení. Zboží nesmí jevit známky užívání. Kupující má právo na vymazání svých osobních údajů z databáze, požádá-li o to písemnou formou. Prodávající se tímto zavazuje nejpozději do 3 dnů od doručení písemné žádosti veškeré údaje o kupujícím z databáze vymazat.


Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího, v den odeslání elektronické objednávky kupujícím.
Odesláním elektronické objednávky kupující přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, též platnou cenu objednaného zboží uvedenou v katalogu Internetového obchodu http://www.postrikovac.cz, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak.
Účastníci se výslovně ve smyslu ust. § 262 odstavce 1 obchodního zákoníku dohodli, že není-li podmínkami výslovně stanoveno jinak, řídí se jejich práva a povinnosti obchodním zákoníkem, zejména jeho ust. § 409 a násl.

 

NjJiMGRiM