Obchodní podmínky

Tyto obchodní podmínky upravují vztah mezi internetovým obchodem na adrese www.postrikovac.cz (dále jen internetový obchod) je-již provozovatelem je TURPIL s.r.o. se sídlem na adrese Oldřichovice 164 Třinec 739 61 a kupujícím.

 

1. Úvodní ustanovení
1.1. Obchodní podmínky jsou platné pro nákup v internetovém obchodě (dále jen
„internetový obchod“), upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran
vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy uzavřené mezi
provozovatelem (dále jen „provozovatel“) a jinou fyzickou nebo právnickou
osobou (dále jen „kupující“). Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu
s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se
vztahy, které obchodní podmínky neupravují, občanským zákoníkem (č.
89/2012 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.), vše ve
znění pozdějších právních předpisů. Je-li smluvní stranou právnická osoba,
řídí se vztahy obchodním zákoníkem, č. 513/1991 Sb., vše ve znění
pozdějších právních předpisů. Internetový obchod je prodávajícím
provozován na webové stránce umístněné na internetové adrese
www.postrikovac.cz (dále jen „webová stránka"), a to prostřednictvím rozhraní
webové stránky.
1.2. Tyto obchodní podmínky jsou platné pro všechny kupní smlouvy uzavírané
mezi provozovatelem a zákazníkem. Uzavřením kupní smlouvy kupující
stvrzuje, že se řádně seznámil s těmito obchodními podmínkami a souhlasí s
nimi.
1.3. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu
nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná
při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého
samostatného výkonu povolání.
1.4. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní
smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před
ustanoveními obchodních podmínek.
1.5. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy.
Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce.
Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.
1.6. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto
ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti
předchozího znění obchodních podmínek.
1.7. Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu
účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online;
v případě technického výpadku do 48 hodin.
2. Uživatelský účet
2.1. Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může
kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského
rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský
účet“). V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může kupující
provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní
obchodu.
2.2. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen
uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském
účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje
uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou
prodávajícím považovány za správné.
2.3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem.
Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k
přístupu do jeho uživatelského účtu.
2.4. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.
2.5. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující
svůj uživatelský účet déle než 550 dnů nevyužívá, či v případě, kdy kupující
poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).
2.6. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný
nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a
softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a
softwarového vybavení třetích osob.
3. Objednání zboží a uzavření kupní smlouvy
3.1. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení
cen jednotlivého zboží. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané
hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti
po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto
ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu
za individuálně sjednaných podmínek.
3.2. Zboží je objednáváno prostřednictvím formulářů. Při registraci na webové
stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě
všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv
jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském
účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.
Pouze řádně vyplněná objednávka obsahující veškeré předepsané náležitosti
je považována za platnou.
3.3. Objednávky podané prostřednictvím internetového obchodu jsou považovány
za závazné. Prodávající neručí za omyly v objednávce ze strany kupujícího.
Směrodatný je vždy pouze obsah nákupního košíku a potvrzené objednávky
a nikoli doplňková zpráva od zákazníka.
3.4. Odesláním objednávky akceptuje kupující výši ceny zboží, zvolený způsob
dopravy a platební podmínky.
3.5. Po odeslání objednávky obdrží kupující automatické potvrzení o přijetí této
objednávky (souhrn objednávky) elektronickou poštou na adresu, kterou
uvedl kupující. Potvrzení objednávky zašle dodavatel kupujícímu také
elektronickou poštou obvykle do 1 pracovního dne od obdržení objednávky,
ve kterém je potvrzena dostupnost objednaného zboží a lhůta dodání,
případně jsou dále uvedeny údaje pro platbu zboží předem na účet. Tato
zpráva o přijetí objednávky je považována za potvrzení a přijetí nabídky k
uzavření smlouvy, kterou učinil kupující, a tím je také uzavřena kupní
smlouva mezi prodávajícím a zákazníkem.
3.6. Prodávající si vyhrazuje právo zažádat o zaplacení zálohy.
3.7. Místem doručení zboží je adresa doručení uvedená kupujícím v
objednávkovém formuláři. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího
jeho převzetím a úplným zaplacením kupní ceny.
3.8. Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část zejména v
případě, že objednané zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo se
výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží. V případě, že tato
situace nastane, zavazuje se prodávající neprodleně kontaktovat kupujícího
e-mailem nebo telefonicky a navrhnout mu další postup (nahrazení
objednaného zboží jiným, zrušení objednávky apod.).
4. Dodací podmínky
4.1. Objednávky z internetového obchodu www.postrikovac.cz jsou realizovány
pouze v České republice.
4.2. Zboží bude expedováno provozovatelem do 2-4 dnů od přijetí objednávky (v
případě platby na účet, až po připsání částky na účet provozovatele), je-li
zboží skladem. V případě objednání zboží, které není na skladě, bude termín
dodání sjednán telefonický nebo emailem.
4.3. Prodávající si vyhrazuje právo určit, popř. změnit způsob přepravy, a to s
ohledem na objem, hmotnost dodávky a bezpečnost dopravy. Případná
změna způsobu dopravy z rozhodnutí prodávajícího nebude mít žádný vliv na
sjednanou výši úhrady za poštovné (přepravné) a balné.O změně dopravy
bude kupující předem informován.
4.4. Kupující má možnost zaplatit kupní cenu za zboží provozovateli mimo dalších
způsobů uvedených na webovém rozhraní:
- v hotovosti při zaslání zboží na dobírku
- v hotovosti při osobním odběru zboží na prodejně
- bezhotovostně převodem na bankovní účet provozovatele
- platební kartou pomocí GoPay
4.5. Při objednávce nad 3000 Kč včetně DPH bude kupujícímu poskytnuta
doprava zdarma. Platí pouze pro objednávky do 25 kg.
4.6. Možnosti dodání zboží a cena za dodání a balné:
PPL 121 Kč
4.7. V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena
splatná při převzetí zboží.
4.8. Platbu za zboží převodem na bankovní účet prodávajícího kupující uhradí ve
lhůtě 5 pracovních dnů (pokud se kupující s prodejcem nedohodne jinak -
výjimky nutné domlouvat s prodávajícím před objednáním zboží). V případě,
že neobdržíme platbu do 5 pracovních dnů, Vás budeme kontaktovat.
4.9. Kupující je vždy v den odeslání informován e-mailem o expedici objednávky,
v závislosti na zvoleném dopravci je také informován na e-mail a sms o čísle
zásilky a termínu doručení.
4.10. Pokud se dodavateli opakovaně nepodaří s kupujícím kontakt navázat, bude
objednávka zrušena.
4.11. V případě, že kupující odmítne zboží převzít, má prodávající právo uplatnit
vůči němu smluvní pokutu ve výši 1% z fakturované částky a poštovné za
zpětné doručení prodávajícímu.
5. Odstoupení od kupní smlouvy
5.1. Odstoupení od kupní smlouvy ze strany kupujícího: Prodávající tímto
výslovně poučuje kupujícího, který je spotřebitelem, ve smyslu ustanovení §
1829 a násl. občanského zákoníku o jeho právu odstoupit od kupní smlouvy o
prodeji zboží do čtrnácti (14) dnů od převzetí tohoto zboží kupujícím nebo
kupujícím určenou třetí osobou. Písemné odstoupení od kupní smlouvy musí
kupující v této lhůtě odeslat e-mailem nebo dopisem na adresu
provozovatele.
5.2. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využit vzorový formulář
poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu obchodních podmínek.
5.3. Zboží musí být provozovateli vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od
smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující
náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy
zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.
5.4. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně
započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.
5.5. Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní
smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní
cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.
5.6. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva
mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že
dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva
ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím
prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.
6. Záruční podmínky
6.1. Při dodržení pokynů obsluhy a údržby poskytuje výrobce záruku 24 měsíců.
6.2. V rámci záruky jsou kryté všechny vady funkčního charakteru v rámci
běžného používání výrobku.
6.3. Opravy výrobku, které jsou v rozporu s používáním výrobku, nebudou v rámci
záruky kryté.
6.4. V případě, že chce kupující uplatnit reklamaci, musí předložit doklad o
zakoupení výrobku, na kterém se nachází datum a místo koupě výrobku.
7. Reklamace
7.1. Pokud chcete výrobek zakoupený u nás reklamovat, vyplňte reklamační
formulář a zašlete nám jej na e-mail​​info@postrikovac.cz​.
7.2. Poté co obdržíme Vaší reklamaci, Vás budou pracovníci naší prodejny
kontaktovat a společně se domluvíte na následující postupu.
7.3. Lhůta pro vyřízení reklamace je 30 dnů.
7.4. Doklady, které budete potřebovat k reklamaci:
Doklad o koupi (faktura)
Vyplněný reklamační formulář
Záruční list
Foto dokumentace závady
8. Sevis
8.1. Na veškeré námi prodávací výrobky poskytujeme záruční a pozáruční servis.
9. Další práva a povinnosti smluvních stran
9.1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.
9.2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve
smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.
9.3. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná
Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ:
000 20 869, internetová adresa: https://www.coi.cz
9.4. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského
oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný
živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad
pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve
vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992
Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
9.5. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765
odst. 2 občanského zákoníku.
10. Ochrana osobních údajů
10.1. Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována
zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších
předpisů.
10.2. Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a
příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa
elektronické pošty, telefonní číslo a (dále společně vše jen jako „osobní
údaje“).
10.3. Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro
účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely vedení
uživatelského účtu. Nezvolí-li kupující jinou možnost, souhlasí se
zpracováním osobních údajů prodávajícím také pro účely zasílání informací a
obchodních sdělení kupujícímu. Souhlas se zpracováním osobních údajů v
celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě
znemožňovala uzavření kupní smlouvy.
10.4. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve
svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní
obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu
informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.
10.5. Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu,
jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje
prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.
10.6. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou
zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v
tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.
10.7. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o
tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.
10.8. V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel (čl.
9.5) provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou
soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem,
zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování,
může:
10.8.1. požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,
10.8.2. požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý
stav.
10.9. Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu
prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí
informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující
náklady nezbytné na poskytnutí informace.
11. Zasílání obchodních sdělení a ukládání cookies
11.1. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami
nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále
souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou
adresu kupujícího.
11.2. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je
nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní
smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač
kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.
12. Závěrečná ustanovení
12.1. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční)
prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou
dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních
předpisů.
12.2. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo
se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož
smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo
neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení.
Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou
formu.
12.3. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím
v elektronické podobě a není přístupná.
12.4. Přílohu obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od kupní
smlouvy.
12.5. Tyto obchodní podmínky jsou účinné od 15. 9. 2017 a jsou platné do jejich
odvolání, nahrazení novým zněním či přijetím změn.