Podmínky ochrany osobních údajů -GDPR

Ochrana osobních údajů

Společnost Turpil s.r.o., IČ: 07751931, se sídlem: Oldřichovice 164, 739 61 Třinec, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 77119 (dále jen „TURPIL“ nebo „společnost TURPIL“), jakožto správce osobních údajů, si vás tímto, jako tzv. subjekty údajů, dovoluje informovat o způsobu a rozsahu zpracování osobních údajů ze strany společnosti TURPIL, včetně rozsahu vašich práv souvisejících se zpracováním vašich osobních údajů ze strany společnosti TURPIL.

 

 1. Jaké osobní údaje o vás společnost TURPIL zpracovává?

 

Společnost TURPIL zpracovává v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů; dále jen „Nařízení“), a dále v souladu s relevantními vnitrostátními právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů osobní údaje, které společnosti TURPIL poskytujete v souvislosti s nákupem zboží či využíváním služeb. Jedná se o tyto osobní údaje:

 

 1. identifikační údaje

  • jméno a příjmení, uživatelské jméno a heslo, a v případě nákupu jako podnikající osoby také vaše identifikační číslo (IČ) a daňové identifikační číslo (DIČ)

 2. kontaktní údaje

  • telefon, e-mail a doručovací, fakturační či jiná kontaktní adresa

 3. údaje o objednávkách

  • údaje o objednaném zboží a službách, údaje o platbách a doručení, informace o reklamacích

 4. údaje o vašem nastavení

  • údaje o vašem uživatelském účtu a jeho prostřednictvím sdělených dodatečných informací (věk, pohlaví), údaje o účasti ve spotřebitelských soutěžích pořádaných společností TURPIL, nastavení newsletterů

 5. údaje o chování na internetových stránkách

 • zejména informace o zboží a službách, které si zobrazujete, údaje o zařízení, ze kterého si prohlížíte, jako je IP adresa a z ní odvozená poloha, identifikace zařízení, jeho technické parametry jako operační systém a jeho verze, použitý prohlížeč a jeho verze a také údaje získané ze souborů cookies a obdobných technologií pro identifikaci zařízení

 1. odvozené údaje

  • jedná se o osobní údaje získané analýzou a zpracováním ostatních osobních údajů (například nákupní preference)

 

Společnost TURPIL zpracovává tyto osobní údaje pouze v souladu s níže uvedenými účely a v rozsahu a po dobu nezbytnou pro naplnění těchto stanovených účelů.

 

 1. K jakým účelům a na základě jakých právních titulů společnost TURPIL vaše osobní údaje zpracovává?

 

 1. Zpracování osobních údajů v souvislosti s koupí zboží v e-shopu

 

Zpracování osobních údajů je nezbytné pro účely uzavření kupní smlouvy a její následnou realizaci, dodání objednaného zboží a také z důvodu plnění zákonných povinností. V souvislosti s nákupem zboží na stránkách společnosti TURPIL mohou být vaše osobní údaje zpracovávány také s ohledem na níže uvedené oprávněné zájmy společnosti TURPIL.

 

V případě tvorby objednávky a následného plnění smluvního vztahu, společnost TURPIL shromažďuje a zpracovává vaše osobní údaje v rozsahu – jméno, příjmení, adresa pobytu či doručovací adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa, údaje o objednávce a v případě nákupu jako podnikající osoba také identifikační číslo (IČ) a daňové identifikační číslo (DIČ). Sdělení těchto osobních údajů je základním předpokladem pro uzavření nebo změnu kupní smlouvy, komunikaci v rámci objednávky, jejího doručení nebo vyřízení případné reklamace, přičemž poskytnutí osobních údajů slouží primárně k vaší jednoznačné a nezaměnitelné identifikaci a dále k vašemu kontaktování za výše uvedenými účely.

 

V případě nákupu zboží na stránkách společnosti TURPIL, je společnost TURPIL povinna zpracovávat vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje o objednávce také pro účely plnění svých zákonných povinností. Jedná se zejména o zákonné povinnosti vyplývající ze:

 • zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

 • zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele,

 • zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty,

 • zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví,

případně dalších zákonů, a dále v souvislosti s kontrolami orgánu veřejné moci na základě těchto zákonů.

 

Společnost TURPIL dále v souvislosti s provedeným nákupem v e-shopu zpracovává vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje o provedené objednávce s ohledem na své oprávněné zájmy, spočívající zejména v ochraně právních nároků společnosti TURPIL a kontrole řádného plnění smlouvy a řádného poskytování služeb.

 

Na základě oprávněného zájmu společnosti TURPIL můžete být i bez vašeho předchozího souhlasu, pokud jste toto neodmítli, oslovování s dalšími nabídkami zboží a služeb, a to i s personalizovanými, pokud tyto nabídky souvisí s již provedenými nákupy na e-shopu. Tyto nabídky mohou být prováděny e-mailem, telefonicky, nebo jiným vhodným způsobem.

 

Proti těmto zpracováním realizovaným na základě našeho oprávněného zájmu máte právo uplatnit námitku.

 

 1. Zpracování osobních údajů v souvislosti s péči o zákazníky

 

Toto zpracování osobních údajů často navazuje na zpracování v souvislosti s koupí zboží v e-shopu. Pokud se na nás obrátíte s problémem, stížností či reklamací, budeme vaše osobní údaje (identifikační a kontaktní údaje, údaje o objednávkách, údaje související s využitím zákaznické linky) zpracovávat za účelem jejich vyřízení, a dále na základě našich oprávněných zájmů za účelem případné reakce na tyto problémy, stížnosti či reklamace, úpravy našich procesů, e-shopu a nabízených produktů a zlepšení našich služeb.

 

Společnost TURPIL rovněž sama zjišťuje vaši spokojenost s poskytovanými službami, a to prostřednictvím e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky portálu Heureka.cz, do něhož je společnost TURPIL zapojena. Ty vám zasíláme pokaždé, když u nás nakoupíte, pokud neodmítnete zasílání našich nabídek. Provozovateli portálu Heureka.cz pro tyto účely můžeme předávat informace o zakoupeném zboží a vaši e-mailovou adresu.

 

 1. Zpracování osobních údajů v souvislosti s vedením uživatelského účtu

 

Pokud si vytvoříte účet na webu společnosti TURPIL zpracováváme vaše identifikační a kontaktní údaje, vaše nastavení a údaje o vašich objednávkách (pokud u nás později nakoupíte), na základě plnění smlouvy, abychom mohli vést váš uživatelský účet. Smlouva, o kterou se naše zpracování opírá, vzniká vytvořením vašeho účtu. Pro tento účel osobní údaje zpracováváme po dobu existence vašeho účtu, který můžete kdykoli smazat.

 

Pokud máte na webu www.postrikovac.cz společnosti TURPIL založený uživatelský účet, můžeme v jeho souvislosti zpracovávat vaše osobní údaje také na základě oprávněného zájmu. Na tomto základě můžeme zpracovávat vaše identifikační a kontaktní údaje, údaje o nastavení či údaje o objednávkách za účelem zasílání nepersonalizovaných nabídek a reklamy na internetových stránkách www.postrikovac.cz společnosti TURPIL.

 

 1. Zpracování osobních údajů v souvislosti se zasíláním newsletterů

 

V případě, že zaregistrujete vaši e-mailovou adresu k odběru newsletterů, společnost TURPIL bude zpracovávat vaše osobní údaje v rozsahu – e-mailová adresa, a to na základě souhlasu se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání nabídkových e-mailů a dalších obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti. Vaše osobní údaje společnost TURPIL začne zpracovávat až poté, kdy zaregistrujete vaši e-mailovou adresu k odběru newsletterů na webu www.postrikovac.cz společnosti TURPIL.

 

 1. Zpracování osobních údajů v souvislosti s návštěvou webu společnosti TURPIL

 

Pokud navštívíte web www.postrikovac.cz společnosti TURPIL, do vašeho zařízení ukládáme a následně z něj čteme malé soubory jako cookies. Podrobné informace ke zpracování cookies naleznete v Zásadách používání cookies.

 

Na základě vaší návštěvy webu společnosti TURPIL, můžeme zpracovávat i další údaje o chování na internetových stránkách, a to na základě oprávněného zájmu, kdy tímto oprávněným zájmem je zlepšování služeb společnosti TURPIL, související vytváření statistik a přehledů, testování nových funkcí a předcházení útoků na náš web a ohrožení jeho funkčnosti i bezpečnosti vašich dat. Údaje o chování na internetových stránkách mohou být užívány také k vytváření personalizovaných nabídek a reklamy.

 

 1. Zpracování na základě vašeho souhlasu

 

Pokud dáte společnosti TURPIL souhlas se zpracováním osobních údajů, bude vaše osobní údaje zpracovávat také k účelům uvedeným v tomto souhlasu.

 

 1. Zpracování osobních údajů v souvislosti s účastí ve spotřebitelských soutěžích

 

Pokud se účastníte spotřebitelské soutěže pořádané společnosti TURPIL, zpracováváme vaše identifikační a kontaktní údaje, údaje sdělené za účelem účasti ve spotřebitelské soutěži, na základě plnění smlouvy. Smlouva, o kterou se naše zpracování opírá, vzniká přihlášením do spotřebitelské soutěže. Jakákoliv aktivita či komunikace s námi prostřednictvím sociálních sítí a zpracování vašich osobních údajů se řídí Zásadami zpracování osobních údajů společnosti, jež je provozovatelem dané sociální sítě.

 

 1. Po jakou dobu vaše osobní údaje zpracováváme?

 

Vaše osobní údaje jsou v prvé řadě zpracovávány po dobu trvání smluvního vztahu mezi Vámi a společností TURPIL, tj. po dobu možnosti výkonu práv a povinností z tohoto smluvního vztahu, tj. zejména po dobu trvání promlčecí doby a přiměřenou dobu po ní pro případ, že by jakýkoli nárok byl uplatněn po konci promlčecí doby.

 

Dále upozorňujeme, že osobní údaje, které jsou nezbytné pro řádné poskytnutí služeb, resp. pro splnění všech povinností společnosti TURPIL, ať již tyto povinnosti vyplývají ze smlouvy mezi námi či z obecně závazných právních předpisů musíme zpracovávat bez ohledu na vámi udělený souhlas po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy či v souladu s nimi (např. u daňových dokladů je dle § 35 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, touto dobou doba nejméně 10 let).

 

V případě, že osobní údaje zpracováváme pro účely zasílání newsletterů na základě vašeho přihlášení k jejich odběru, jsou tyto osobní údaje zpracovávány do doby odhlášení vašeho e-mailu z přijímání těchto newsletterů, a to prostřednictvím odkazu uvedeného v zasílaných e-mailech nebo jiným odvoláním souhlasu se zasíláním newsletterů.

 

Údaje získané prostřednictvím uživatelského účtu či jiným obdobným způsobem, zpracováváme po dobu využívání našich služeb a dále obvykle 5 let po jeho zrušení. Následně po zrušení uživatelského účtu jsou obvykle ukládány po přiměřenou dobu pouze základní identifikační údaje a údaj o tom, z jakého důvodu byl uživatelský účet zrušen, či údaje tvořící součást provozních záloh.

 

Osobní údaje zpracovávané na základě oprávněného zájmu společnosti TURPIL jsou zpracovávány po přiměřenou dobu, kdy trvá náš výše specifikovaný oprávněný zájem.

 

Cookies na webu zpracováváme po dobu uvedenou v Zásadách používání cookies.

 

V případě, že vaše osobní údaje zpracováváme na základě vašeho souhlasu, jsou zpracovávány po dobu uvedenou v tomto souhlasu, případně do jeho odvolání, nastane-li před dobou, na kterou byl souhlas udělen.

 

 1. Kdo všechno bude mít k vašim osobním údajům přístup?

 

 1. Předávání osobních údajů v souvislosti s doručováním zboží

 

Aby vám společnost TURPIL mohla zboží doručit, využívá společnost TURPIL služeb přepravních společností. Těmto přepravním společnostem jsou předávány vaše identifikační a kontaktní údaje.

 

Společnost TURPIL využívá následující přepravní společnosti:

 • DPD

 • PPL

 

 1. Rovněž k zaplacení za zboží v e-shopu společnost TURPIL využívá služeb třetích osob, a to provozovatelů platebních systémů a platebních bran. Těmto provozovatelům jsou předávány zejména údaje o objednávkách.

 

Společnost TURPIL využívá následující provozovatelé platebních systémů:

 • GoPay

 • Unicredit Bank

 

 1. Společnost TURPIL využívá služeb třetích osob také v souvislosti se zajištěním co nejkvalitnější péče o zákazníky. Těmto subjektům jsou na základě oprávněných zájmů společnosti TURPIL předávány zejména vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje o objednávkách.

 

Mezi tyto třetí osoby patří:

 • Heureka Group a.s., IČ 07822774 (pro zasílání dotazníku spokojenosti s nákupem)

 

 1. Společnost TURPIL spolupracuje s třetími osobami také v souvislosti se svými marketingovými aktivitami. Těmto osobám mohou být předávány vaše identifikační a kontaktní údaje, údaje o objednávkách a údaje o chování na internetových stránkách.

 

Společnost TURPIL v rámci marketingu využívá služeb následujících subjektů:

 • Google analytics, Hotjar, Mailchimp

 

 1. Třetí osoby jsou zapojeny také do zpracování cookies. Bližší informace k tomuto zpracování jsou obsaženy v Zásadách používání cookies.

 

 1. Společnost TURPIL v souvislostí se svou činností dále spolupracuje a předává osobní údaje těmto subjektům, a to za těmito uvedenými účely:

  • Martina Bobková - správa emailingu a Facebooku, vyhodnocování kampaní

  • Lukáš Bajgar -  PPC kampaně, vyhodnocování kampaní

 

 1. Předávání údajů mimo EU

 

Vaše osobní údaje společnost TURPIL může v některých případech předávat také do zemí, kterou nejsou součástí Evropského hospodářského prostoru, a to v souvislosti s využíváním služeb některých zahraničních společností (Google, Facebook). Společnost TURPIL osobní údaje předává vždy jen společnostem, které se zavázali důsledně chránit vaše osobní údaje, a to výhradně ze Spojených států. I přes to vás musíme upozornit, že USA jsou zemí, která dle neposkytuje adekvátní úroveň ochrany osobních údajů; z toho mimo jiné vyplývá, že vládní agentury v USA mohou být oprávněny k přístupu k vašim osobním údajům, aniž by byly k dispozici účinné opravné prostředky.

 

 1. Jaká máte práva ve vztahu ke zpracování osobních údajů ze strany společnosti TURPIL?

 

V souvislosti se zpracováním osobních údajů máte vůči společnosti TURPIL určitá práva. Mezi tato práva patří:

 

 1. Právo na přístup – na základě tohoto práva máte právo vědět, jaké údaje jsou o vás zpracovávány, za jakým účelem, po jakou dobu, kde jsou vaše osobní údaje získávány, komu jsou předávány, kdo je mimo společnost TURPIL zpracovává a jaká máte další práva související se zpracováním vašich osobních údajů. Přestože by veškeré informace měly být součástí těchto informací (případně jiných dokumentů, na které tyto informace odkazují), můžete se v případě nejasností na společnost TURPIL s žádostí o další informace obrátit.

 

 1. Právo na opravu – v případě, kdy zjistíte, že osobní údaje, které o vás společnost TURPIL zpracovává, jsou nepřesné nebo neúplné, máte právo na to, aby byly bez zbytečného odkladu opraveny, popřípadě doplněny.

 

 1. Právo na výmaz – v některých případech máte právo, aby byly vaše osobní údaje vymazány. Vaše osobní údaje budou bez zbytečného odkladu vymazány, pokud je splněn některý z následujících důvodů:

 • osobní údaje již nejsou potřeba pro účely, pro které byly zpracovávány,

 • odvoláte souhlas se zpracováním osobních údajů, přičemž se jedná o údaje, k jejichž zpracování je váš souhlas nezbytný a zároveň neexistuje jiný důvod, proč tyto údaje je možné nadále zpracovávat,

 • využijete svého práva vznést námitku proti zpracování (viz níže bod Právo vznést námitku proti zpracování) u osobních údajů, které jsou zpracovávány na základě oprávněných zájmů společnosti TURPIL a je shledáno, že již žádné takové oprávněné zájmy, které by toto zpracování opravňovaly, neexistují nebo

 • se domníváte, že zpracování osobních údajů prováděné společností TURPIL přestalo být v souladu s obecně závaznými předpisy. Toto právo se neuplatní v případě, že zpracování osobních údajů je i nadále nezbytné pro splnění právní povinnosti společnosti TURPIL nebo určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

 

 1. Právo na omezení zpracování – v některých případech můžete kromě práva na výmaz využít právo na omezení zpracování osobních údajů. Toto právo vám umožňuje v určitých případech požadovat, aby došlo k označení vašich osobních údajů a tyto údaje nebyly předmětem žádných dalších operací zpracování – v tomto případě však nikoliv navždy (jako v případě práva na výmaz), ale po omezenou dobu. Zpracování osobních údajů společnost TURPIL omezí, pokud:

 • popíráte přesnost osobních údajů, než je zjištěno, jaké údaje jsou správné,

 • vaše osobní údaje jsou zpracovávány bez dostatečného právního základu (např. nad rámec toho, co je možné zpracovávat), ale vy budete před výmazem takových údajů upřednostňovat pouze jejich omezení (např. pokud očekáváte, že byste v budoucnu takové údaje společnosti TURPIL stejně poskytli),

 • vaše osobní údaje již nejsou potřeba pro shora uvedené účely zpracování, ale požadujete je pro určení, výkon nebo obhajobu svých právních nároků, nebo

 • vznesete námitku proti zpracování. Právo na námitku je podrobněji popsáno níže v bodě Právo vznést námitku proti zpracování. Po dobu, po kterou je šetřeno, je-li Vaše námitka oprávněná, je společnost TURPIL povinna zpracování vašich osobních údajů omezit.

 

 1. Právo na přenositelnost – máte právo získat od společnosti TURPIL všechny osobní údaje, které jste mu poskytli a které jsou zpracovávány na základě vašeho souhlasu. Vaše osobní údaje vám budou poskytnuty ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. Aby bylo možné na vaši žádost údaje snadno převést, může se jednat pouze o údaje, které jsou zpracovávány automatizovaně v elektronických databázích.

 

 1. Právo vznést námitku proti zpracování – máte právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, k němuž dochází na základě oprávněného zájmu společnosti TURPIL. Osobní údaje poté společnost TURPIL přestane zpracovávat, ledaže zde budou závažné oprávněné důvody pro to, aby v takovém zpracování pokračovala. Společnost TURPIL na základě námitky vždy přestane vaše osobní údaje zpracovávat pro účely přímého marketingu.

 

 1. Právo podat stížnost – kdykoli se můžete v souvislosti se zpracováním svých osobních údajů obrátit se stížností na dozorový úřad, jimž je Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, e-mail: posta@uoou.cz.

 

 1. Jak můžete společnost TURPIL kontaktovat?

 

V případě jakéhokoli dotazu ke zpracování Vašich osobních údajů či uplatnění výše uvedených práv se můžete obrátit na společnost TURPIL písemně na adrese Oldřichovice 164, 739 61 Třinec či na tel. č. 00420 558 272 006 nebo 00420 605 101 196 nebo e-mailové adrese obchod1@turpil.cz .